Mani Ram Das Ji Ki Chawni

Mani Ram Das Ji Ki Chawni

Mani Ram Das Ji Ki Chawni

Located on the Mani Ram Das Ji Ki Chawni road, in front of Valmiki Bhawan in Ayodhya, U.P., this Chawni is the seat of saints & the temples dedicated to Lord Ram, Ram-Sita & Ram Darbar temples are inside the Chawni. The temple opens from 6:30am-12noon & 3pm-8pm.

Videos